Rozcestník

Je Bůh libertarián?

„Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,“ řekl. „Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší.“

Již mnohokráte jsem byl svědkem toho, jak libertariáni řeší toto téma – a jednou dokonce i otázku formulovanou přesně tak, jak si ji můžete přečíst v nadpisu. Jádro debaty spočívalo vždy v tom, jaký by měl dle Písma být postoj křesťana ke státu. Očekává-li teď někdo, že budu –coby anarchokapitalista– prosazovat, že křesťané by měli být proti státu, mýlí se; nebudu však tvrdit ani opak.

Jak už jsem uvedl ve své úvaze o Bibli, za její hlavní poselství považuji to, že máme milovat Boha a být dobří k lidem. Co z toho vyplývá pro úvahy ohledně státu? Pro mě osobně tolik, že jako křesťan stát odmítám, neboť jej považuji za kořen téměř všeho zla; jsem přesvědčen, že většina ohavností a zvěrstev, kterých se lidé na druhých kdy dopustili, byla provedena právě ve jménu nějakého státu. Podíváme-li se však na tutéž problematiku očima etatisty, který považuje stát za správný a domnívá se, že bez něj by se svět proměnil v krvavou lázeň, je v souladu s jeho vírou stát přijímat.

Pokusíme-li se v Písmu hledat jednotlivé verše, které se k tomuto tématu vyjadřují, nalezneme –tak jako u mnoha jiných komplexních otázek– argumenty pro (Mt 22:21) i proti (1 Sam 8:11-18). Oba verše můžeme samozřejmě rozebírat ze všech stran, úplně jednoznačnou odpovědí na naší otázku není ani jeden z nich; proto považuji podobné pokusy za předem odsouzené k nezdaru a ze stejného důvodu nejsem příznivcem příliš doslovných výkladů Písma (osobně jsem naopak přesvědčen, že čím širší kontext, tím lépe).

Dle mého názoru klade Bible především důraz na problémy jednotlivců, jejich interakci a vůbec způsob, kterým se k sobě lidé chovají; naopak příliš neřeší problematiku společenských zřízení, kterých se většinou dotýká jen tolik, kolik je nutné pro vykreslení určitého pozadí a souvislostí, ve kterém jednají jednotlivci. Mimo jiné se i z tohoto důvodu domnívám, že Písmo je vzhledem k anarchokapitalismu, libertariánství, voluntarismu i etatismu neutrální; rozhodně nelze říci, že by v něm byla odmítána anarchie či stát.